0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Slide 0312 220 21 44 - 0505 549 01 09 ASA HUKUK BÜROSU Adaletsizliği, Adaletle Yıkmak Gerekir. – Mahatma Gandhi Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İş Hukuku, Fikri ve Sınai Hukuk, Mülkiyet Hukuku, Tıp ve Sağlık Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, Sigorta ve Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuk, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Bankacılık Hukuku, İnşaat Hukuku

ASA HUKUK HAKKINDA

ASA HUKUK AVUKATLIK VE HUKUK BÜROSU; Ankara’da kurulmuş olup yerli ve yabancı müvekkillerine en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Asa Hukuk Bürosu ve Avukatlık; ortakları olan uzman avukatlar ile ülkemizdeki ticari şirketlere, gayrimenkul yatırımcılarına, inşaat şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermektedir

HANGİ ALANLARDA HİZMET VERMEKTEYİZ

Hukuki Uygulama Alanları

kamu-hukuk

KAMU İHALE HUKUKU

Kamu alımları esas itibariyle iki aşamadan geçmektedir. Birincisi aşama, ihale süreci diyebileceğimiz ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler sürecidir. Bu safhada gerçekleştirilen işlemler idare hukukunun alanına girer ve bu işlemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargının denetimine tabidir. 

yabancılar

YABANCILAR HUKUKU

Vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede bulunan kimsenin yabancı olması sebebi ile kısıtlı olduğu alanlar ve sahip oldukları haklara dair bir hukuk dalıdır. konu olarak yabancıların çalışma, evlenme, vatandaşlık alma ikamet edinme, mülk alma, miras sözleşmesi ilişkileri vb. bazı hak ve işlemler bakımından ilgili kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır.

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, hukuk düzenini ihlal eden haksızlıklarla ilgilenir ve temel görevi toplumsal yaşam düzeninin değerlerini koruyarak bireylerin sağlıklı, güvenli, özgür ve demokratik bir ortamda yaşamalarını sağlamaktadır. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesinden hareketle müvekkillerimiz hakkında cezai takibat ve işlemlerde AİHS ve evrensel insan hakları kaideleri ve…

gayrımenkul hukuku

Gayrimenkul hukuku

Bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir.

medeni hukuk

medeni hukuk

Temelde geniş anlamıyla Borçlar Hukukunu da ihtiva eden Medeni Hukuk, “geniş anlamda kişiler hukuku” ve “geniş anlamda malvarlığı hukuku” olarak bilimsel açıdan iki kategoriye ayrılabilir. Geniş anlamda kişiler hukukunun kapsamına; kişilerin durumu, ehliyeti, şahıs varlığı hakları girer. Medenî Kanunun kişiler hukuku bölümü ile aile hukukunun şahıs varlığı ile ilgili hükümleri bu kapsamdadır. 

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku

Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku. Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku olmak üzere ticari uyuşmazlıkların, ticari şirketlerin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sunmaktayız.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri ile yaptığı sözleşmesel ilişkilerle ilgili her türlü uyuşmazlık ve danışmanlık hizmetini uzman kadromuz ile müvekkillerimize sunmaktayız. Detaylı ve tüm sorularınıza cevap ve sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz hizmeti sağlamaktayız.

iŞ HUKUKU

iş hukuku

4857 sayılı yeni İş Kanunu ve iş kanununun uygulanması ve iş yerleri yönetmelikleri ve uygulamaları çerçevesinde İşçi ve işverenler için avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar;İşyerleri hakkında açılan işe iade davaları Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve milli tatil günlerinde yapılan…

AİLE HUKUKU

Aile hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet, vesayet, mal paylaşımı, nafaka, ayrılık, evliliğin butlanı, evliliğin iptali,  evlat edinme, soy bağının kurulması ve diğer aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve işlemlere çözüm sunmaktayız. Aile avukatlığı ve özel işlemler için yetkili avukat olarak hukuki sorunları uzman kadromuzla çözmekteyiz.

icraiflas

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku borçlunun borcunu ifa etmemesi üzere başlatılan takip yollarını , şartları varsa iflas yolu ile sürdürülen yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ne şekilde ödemesi gerektiği, alacaklının alacağını ne şekilde tahsil edebileceği, mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir. Konu ile ilgili işlemleri hukuki zeminde profesyonel şekilde yürütmekteyiz.

a1

Borçlar Hukuku

Vekalet, ölünceye kadar bakma, kefalet, teminat, adi ortaklık, kira ve daha bir çok sözleşme türünü içine alan sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarını kapsayan ve tazminat hukukunu içine alan uyuşmazlıklar ve hukuki işlemlerde müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

tüketici hukuku

Tüketici hukuku

Tüketici Hukuku, tüketiciyi kendisine mal ve hizmet sunanlar kişi ve kurumlarla  yaptığı hukukî işlemlerde korumayı hedefleyen hukuk dalıdır. Büromuz Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.

fikri-mülkiyet-hukuku

Fikri mülkiyet hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini korumayla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Telif hakları gibi konularla ilgilenmektedir. Fikri ürünleri, günümüz dünyasında çok büyük değere sahiptir.

tazminat-hukuku-

Tazminat hukuku

Temelde tazminat hukuku kişi veya kurumların hukuka aykırı bir eylemle gerçekleştirdikleri bir zararın tazminine dayanmaktadır. Hukuka aykırı fiilde kusur oranı ve zararın miktarına göre değerlendirilmeler yapılmakta, nedensellik ilkesi ve ölçülülük ilkesi gözetilmektedir. Maddi, manevi, sözleşmesel, idari tazminatlara ilişkin hukuki danışmanlık ve…

Miras-Hukuku

Miras hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi şekilde ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

idare-hukuku

İdare hukuku

İdarenin kuruluş ve işleyişi ve bireylerle ilişkisinin düzenlendiği idare hukuku kamu hukuku dalıdır. Kamu hukukundan ve kurumların bireylerle ilişkinlerinden doğan uyuşmazlıklarda hukuki danışmalık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

sigorta hukukku

sigorta hukuku

Sigorta tür açısında ikiye ayrılmaktadır bunlar: zarar ve can sigortasıdır. ZARAR(MAL) SİGORTASI: Belirli ve belirlenebilir maddi bir menfaati koruyan ekonomik değer ifade eden para ile ölçülebilen değerleri koruyan bir sigorta türüdür. 2. CAN (Meblağ) SİGORTASI ekonomik birdeğerden ziyade manevi bir değeri korumayı hedef almaktadır. Konusunu insan hayatı, vücut bütünlüğü ve sağlığı teşkil eder.

Vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede bulunan kimsenin yabancı olması sebebi ile kısıtlı olduğu alanlar ve sahip oldukları haklara dair bir hukuk dalıdır. konu olarak yabancıların çalışma, evlenme, vatandaşlık alma ikamet edinme, mülk alma, miras sözleşmesi ilişkileri vb. bazı hak ve işlemler bakımından ilgili kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır.

Yurtdışındaki evlenme, boşanma, mahkeme kararları vs. nin tanıma ve tenfizi de yabancılar hukuku kapsamında yer almakta olup Globalleşen Dünya’da her geçen gün önem kazanmaktadır. Uluslararası İşgücü Kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gibi çeşitli kanunlar ve ilişkili yönetmelikler ile yabancılar hukuku düzenlenmektedir.

Biz Neyi Farklı Yapıyoruz

Müvekkillerimiz Neden Asa Hukuku Seçiyor?

BÜROMUZ ETKİN KADROSU VE YILLARA DAYANAN TECRÜBESİ İLE TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEKİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTEBİLMEKTEDİR. BÜROMUZDA ULUSLARARASI HUKUK DEPARTMANIMIZ İLE YABANCILAR HUKUKU VE TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİLMEKTEDİR.
OFİSİMİZDE HER DEPARTMANIN BAŞINDA ALANINDA UZMAN AVUKATLARIMIZ TEKNOLOJİNİN SINIRLARINI KULLANARAK DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN NERESİNDE OLURSA OLSUN HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

HUKUK BÜROMUZ HIZLI VE ETKİN ÇALIŞMA PRENSİBİ İLE İLERLEMEKTE, HUKUKİ MESELELERİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKMAMAKTADIR. BU PRENSİBİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN DE ÖZGÜN HUKUKİ ÇALIŞMA METOTLARI GELİŞTİRMİŞTİR.
GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE HUKUKA BAKIŞ VE UYGULAMA HER GEÇEN GÜN DEĞİŞMEKTE VE GELİŞMEKTEDİR. AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ VE ULUSAL- ULUSLARARASI HUKUKİ GELİŞMELERİ ETKİN TAKİP KABİLİYETİMİZ BİZİ MÜVEKKİLLERİMİZE KARŞI YENİ YOLLAR BULMAK KONUSUNDA ÖNE GEÇİRMEKTEDİR.
Büromuz; hizmetlerini Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde vermektedir.

Online Danışmanlık

Hukuk karmaşık bir konudur. Bunu görmezden gelirseniz, Size büyük bir soruna neden olabilir . Asa Hukuk Olarak Size Yardım Edelim!

  En iyi Şekilde Çalışıyoruz

   “Biz görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üstte tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.
  Avukatların adil olabilmeleri için diğer erdemlere de sahip olmaları gerekir. Bunlar arasında önde gelenler ise dürüstlük ve nesnelliktir.
  Avukatların temel ödevi, yasalarla izin verilen çerçevesinde, müvekillerinin çıkarlarını koruyup, savunmaktır. ASA HUKUK – AVUKATLIK VE HUKUK BÜROSU

  İlkemiz

  “En doğru hukuk, bizi özgürlüğe ve adalete götürecek olan hukuktur.” Bu hukuka ulaşmanın yegane yolu ise etik hukuk kurallarını takip etmektir. Bunun yanında Yasalarla izin verilen çerçevesinde, Müvekillerimizin çıkarlarını koruyup, Savunmaktır.

  Felsefemiz

  Hukuka bakışımız etik ve erdemli görev bilincinin yansımasıdır. Etik, merkezine insanı alan bir kavramdır ve bireyler arası ilişkileri düzenlemeyi amaçlar.

  BAŞARININ ANAHTARI

  Asa Hukuk olarak her türlü hukuki çalışmamızda özgür ,adil ve dürüst bir etik anlayışından beslenerek hangi kurallar içerisinde bu yolda yürünmesi gerektiğini keşfedip başarıyı elde ediyoruz.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

  Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine taraf ehliyeti olan herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir.

  Bundan ziyade hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ileride karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.

  Diğer taraftan bir suçlamayla karşı karşıya kalan bir kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak maddi gücü yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. Yine yasanın öngördüğü bazı zaruri hallerde de talep üzerine yine barolarca avukat tayini yapılmaktadır.

  Avukatlık Ücreti Nedir?

  Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”şeklindedir.

  Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Nasıl ki bir doktorun özel muayenehanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa avukat bürosuna gidip herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

  Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

  Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen ücretin hangi işleri kapsadığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiştir. Buna göre verilen ücret, sözleşmenin konusunu oluşturan işle ilgili kesin hüküm elde edilinceye kadar devam eden tüm iş ve işlemleri kapsamaktadır.

  Sorularıma E-Posta Yoluyla Cevap Alabilir Miyim?

  Sorularınız için mail adreslerini kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza yanıtlar en kısa sürede verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.

  Telefonla Sorularıma Cevap Alabilir Miyim?

  Genellikle telefonla danışma şeklinde bir uygulama olmamakla bir birlikte Salt hukuki mütalaa gerektirmeyen sorularınıza kısa cevaplar verilebilmektedir. Ancak bu yolla alacağınız bilgiler hiçbir zaman karşılıklı görüşmeler ile size sunulacak bilgilerin yerini tutmayacaktır. Bu nedenle ve avukatlık bürolarının randevusuz çalışmamaları sebebiyle öncelikle irtibat kurduğunuz avukatlık bürosundan yüz yüze görüşmek üzere bir randevu talebinde bulunmaz yararınıza olmaktadır.

  Davalar Uzun Sürer Mi?

  Adalet Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süre mahkemelere ve açacağınız davanın türüne göre değişiklik göstermektedir.

  Doğru Esaslar Harika İşler

  Üstatlardan Gelen Sözler

   • Yasal düzenin bittiği yerde, keyfi düzen başlar. 
   William Pitt
   • Yargıcın görevi; doğruluğu bir bağış gibi vermek değil, doğru olarak karar vermek; kendi dileğine uymak, gönlünü hoş kılmak değil yasalara göre yargılamaktır. 
   Socrates
   • Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. 
   Maurice Duverger
  Yardım Edecek bir Avukat mı Arıyorsunuz?

  Size Yardım Edelim! : 0312 220 21 44

  asahukukofisi@gmail.com Pazartesi- Cuma 09:00-17:00

  Merhaba tanıştığımıza memnun oldum.

  Her ay, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

  İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.