0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

Yabancılar Hukuku

ASA HUKUK BÜROSU VE AVUKATLIK

Yabancılar Hukukuna Dair

Yabancılar Hukuku, vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede bulunan kimsenin yabancı olması sebebi ile kısıtlı olduğu alanlar ve sahip oldukları haklara dair bir hukuk dalıdır. konu olarak yabancıların çalışma, evlenme, vatandaşlık alma ikamet edinme, mülk alma, miras sözleşmesi ilişkileri vb. bazı hak ve işlemler bakımından ilgili kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır.

Yurtdışındaki evlenme, boşanma, mahkeme kararları vs. nin tanıma ve tenfizi de yabancılar hukuku kapsamında yer almakta olup Globalleşen Dünya’da her geçen gün önem kazanmaktadır. Uluslararası İşgücü Kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gibi çeşitli kanunlar ve ilişkili yönetmelikler ile yabancılar hukuku düzenlenmektedir. Yabancılar Hukuku; Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve İş Hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilgili ve uzmanlarınca inceleme gerektiren, geniş bir hukuk dalıdır. Başka devletlerin vatandaşları, vatansızlar, mülteciler ve sığınmacılar yabancı kabul edilmektedir. Büromuz Yabancıların Türkiye’deki Hukuki uyuşmazlıkları konusunda etkin ve başarılı hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, işlemlerini avukat olarak yürütmekte, davaları takip ve temsil etmektedir.
Türkiye’de, 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunmaktadır. İkamet izni başvurusu yabancının vatandaşı olduğu veya bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybetmektedir.
Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan kişi ve şirketlerin çalışma izni işlemleri, yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kuruluşu gibi pek çok uluslararası hukuk konusu bu alana girmektedir.
Yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yabancılar hukuku kapsamındaki davalarının takibi ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi adına süreçleri bu konuda deneyimli bir avukat aracılığıyla yürütmek oldukça büyük önem arz etmektedir.

 

TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKININ SONRADAN KAZANILMASI; 

 Vatandaşlık başlı başına uzun ve detaylı bir konudur.

Türk Vatandaşlığı Anayasamızın 66. Maddesinde düzenlendiği üzere:

“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.”

 

PEKİ YABANCILAR NASIL VATANDAŞLIK KAZANIR?

Yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanmasına sonradan Türk Vatandaşlığını kazanma denir, sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı üç şekilde gerçekleştirilebilir: Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı ile veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleştirilebilmektedir.

YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Türk vatandaşlığı hakkının kazanılması için kişilerin belli şartları taşımaları gerekmekle birlikte bu şartlara sahip olan kimselere vatandaşlığı kazanmak için mutlak bir hak kazandırmamaktadır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar vatandaşlık için;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 5. İyi ahlak sahibi olmak,
 6. Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Yetkili makamın bu taktiri kullanmasına ilişkin esasların nasıl tespit edileceğine Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklar karar vermektedir.

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller. Yabancılar Hukuku

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından kanunen ve yargısal olarak engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancı kimseler Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler.

 1. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 2. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
 3. Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

 

Türk Vatandaşlığının yeniden kazanılmasından ikamet şartı aranmaması halleri. Yabancılar Hukuku

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk Vatandaşlığı Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden kazanabilirler.

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden Kanunun 21’inci maddesinde öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar. (27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.)

Kanunun 29’uncu maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Cumhurbakanı Kararı ile, Kanunun 34’üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler yine Cumhurbaşkanı Kararı ile, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması. Yabancılar Hukuku

Bir Türk vatandaşı ile evlenme tek başına Türk Vatandaşlığı hakkı kazanmak için yeterli değildir. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

– Aile birliği içinde yaşama,

– Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

– Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde Aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Hizmetlerimiz

• Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,
• Şirketlerin yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
• Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması.
• Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,
• Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,
• Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
• Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
• Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
• Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere hukuki danışmalık verilmesi,
• Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
• Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
• Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE’DEKİ MALVARLIKLARI YABANCI ÜLKELER İLE PAYLAŞILABİLİR Mİ?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) nezdinde vergi konularında işbirliği sağlanması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacı ile Kasım 2011 ‘de VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ imzalandı.

‘Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’ Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı, 31 Mayıs 2021 tarihli karar ile yürürlüğe konuldu. Böylece bir süre ertelenen, banka hesap ve finansal bilgi paylaşımı 1 Haziran 2021 günü itibarıyla başladı.

Bu sistemin amacı vergi kaçakçılığını, kara para trafiğini ve terörün finansmanını önlemek; vergi konusundaki şeffaflığı sağlamaktır.

Bu anlaşmaya göre imzacı ülkeler, karşılıklılık esasına göre ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini finansal kuruluşlardan toparlayıp ayrı bir talep gerekmeksizin- otomatik olarak her yıl ilgili ülke ile paylaşmaktadır. Türkiye’de otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve paylaşmaya yetkili makam HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIDIR.

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunun sağladığı imkan ile malvarlıklarının bazılarının gizliliği ile ilgili taleplerin Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmesi sonucunda yabancı ülke ile paylaşımına engel olunması mümkündür.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

OECD ‘nin imzaladığı ilk kez 29 Ekim 2014 tarihinde 51 ülkede ve daha sonrasında birçok ülkede imzalanan ortak raporlama usul ve esaslarına dair bu anlaşmaya göre kaynak ülkelerdeki finans kuruluşları bilgileri şifreleyerek partner ülkedeki merkez kuruma iletiyor. Bu merkezi kurum da bilgileri çözümleyerek eşleştirmesini gerçekleştirerek kendi maliye kurumlarına aktarıyor. Bilgiyi alan maliye kurumları da bu bilgileri kendi vergi hesaplamalarına dahil ederek gerekli soruşturmayı başlatıyor.

            MÜTEKABİLİYET ilkesi esasınca Türkiye anlaşmaya taraf olan ülkelerle hesap bilgilerini karşılıklı olarak paylaşacaktır.

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ SİSTEMİ KAPSAMINDA PAYLAŞILACAK BİLGİLER NELERDİR?

 • ADRES BİLGİLERİ
 • İSİM/SOYİSİM/DOĞUM TARİHİ
 • İLGİLİ ÜLKE VERGİ KİMLİK NUMARASI
 • HESAP BİLGİLERİ
 • HESAP BAKİYESİ, BU BAKİYEDE YIL İÇİNDE ÖDENEN FAİZ- KAR PAYI GELİRLERİ
 • MEVDUAT HESAPLARI

HESABA YIL İÇİNDE ÖDENEN BAŞKA ÖDEMELER YANİ HESAP HAREKETLERİ OTOMATİK BİLGİ PAYLAŞIMI KAPSAMINDA OLMAYACAKTIR.

            01.06.2021 Tarihi itibari ile ilgili kişilerin Banka hesapları Otomatik Bilgi Paylaşımı kapsamında sisteme açılmıştır. Ancak sistemde Gurbetçilerin o güne kadarki tüm bilgileri görünmeyecektir. Paylaşım kapsamı 03.02.2020 tarihi itibari ile gerçekleşen ve yalnızca yukarıdaki hesaplarla ilgili bilgiler paylaşılacaktır. Bu bilgiler Yurtdışında yaşayan kişinin maliyesine bildirilecektir.

Burada Gurbetçilerimiz için tehlikeli olan durum şudur ki: gurbetçinin Türkiye’deki mevduat hesabında yaşadığı ülkeye bildirmediği meblanın tespit edilmesi ve Gurbetçinin yaşadığı ülkede sosyal yardımlardan yararlanan bir kimse olduğunun yetkili makamlarca tespiti halinde vergi kaçakçılığı durumu doğabilmektedir.

Açıklanamayan para miktarı, ortalama 100 bin euronun üzerindeyse ceza davaları açılabilecek. Alman Maliyesi, 10 yıl geriye dönük tüm bilgileri isteyebilecek. Kişinin kendini ihbar etmesi ve maliye ile iş birliği yapması halinde bu süre 5 yıla inebilecek. Bu nedenle, konuyu bilen vergi danışmanları ve para miktarı yüksekse avukatlarla görüşmekte fayda var.

TAPU VE MALVARLIĞI İLGİLERİ PAYLAŞILACAK MI?

Söz konusu anlaşma tapu ve konut arazisi vs. bilgilerini kapsamamaktadır.

HANGİ KURULUŞLAR BİLDİRİM YAPACAK?

 1. MEVDUAT KURULUŞLARI
 2. SAKLAMA KURULUŞLARI
 3. YATIRIM KURUMLARI
 4. BELİRLİ SİGORTA ŞİRKETLERİ

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Banka hesap sahiplerinin bankadaki adreslerini kontrol etmesi ve güncel ikamet bilgilerini kişisel beyan ve kanıtlayıcı belge ile birlikte bankalarına bildirmesi ve iletişim bilgilerini güncellemeleri önemlidir. Eğer ilgili kişi Türkiye’de (mukim) olduğunu beyan ediyor ve ikamet belgesi vb. gibi kanıtlayıcı belge ile bu beyanı destekliyor ise hakkında bildirim yapılmasına gerek kalmaz.

GURBETÇİLER İÇİN TEHLİKE NEDİR?

Açıklanamayan para miktarı, ortalama 100 bin euronun üzerindeyse ceza davaları açılabilecek. Alman Maliyesi, 10 yıl geriye dönük tüm bilgileri isteyebilecek. Kişinin kendini ihbar etmesi ve maliye ile iş birliği yapması halinde bu süre 5 yıla inebilecek. Bu nedenle, konuyu bilen vergi danışmanları ve para miktarı yüksekse avukatlarla görüşmekte fayda var. Büromuz bu konuda uzmandır.

Gurbetçilerin Zor Duruma Düşmemesi İçin Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanununu getirmiştir. Bu Kanunda varlık gizleme mevcuttur, gurbetçiler malvarlıklarını gizleyebilirler. Gurbetçiler SGK’ya müracaat ettiklerinde 28 Gün İçinde Hem Tapudaki Hem de SGK’dan almış oldukları emekli maaşları gizlenebilmektedir. Bu bilgiler ilgili kimse dışındaki kimse ile paylaşılamamaktadır.

Bu şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunun sağladığı imkan ile malvarlıklarının bazılarının gizliliği ile ilgili taleplerin Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmesi sonucunda yabancı ülke ile paylaşımına engel olunması mümkündür.

ÇİFTE VATANDAŞLARIN DURUMU NEDİR?

Çifte vatandaşların hem Türkiye’de hem yabancı bir ülkede adresi olması halinde yine de bildirim yapılır mı? Finansal bilgi değişiminde kriter vatandaşlık olmayacak, önemli olan kişinin yaşadığı yer olacaktır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesine göre ikamegahı Türkiye’de olanlar ile bir takvim yılında 6 aydan fazla devamlı olarak Türkiye’de oturanlar Türkiye’de yerleşik sayılmaktadır. İnceleme yöntemleri ise farklıdır.

Size Yardım Edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da aceleniz varsa hemen bizi arayın.

0312 220 21 44 / 0505 549 01 09

asahukuk36@gmail.com Pazartesi – Cuma 09:00-17:00