0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR?

TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR?

TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA UZLAŞTIRMA NEDİR?

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1).

Kanunun önceki düzenlemesinde  ‘uzlaşma’ olarak ifade edilen maddenin hem başlığı hem de içeriği 6763 sayılı yasa ile 24.11.2016 tarihinde değiştirilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma, iletişim süreci sonunda varılan anlaşmayı ifade ederken, uzlaştırma tarafların katıldığı sürecin bizzat kendisini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir (CMK md.253, md.254).

 

ARABULUCULUK İLE UZLAŞTIRMANIN FARKI NEDİR?

Herhangi bir suç ile bağlantısı olmayan özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışı çözüm yöntemine “arabuluculuk” denilmektedir (Arabuluculuk Kanunu md.2).

Uzlaştırma müzakeresinin en önemli özelliği gizli olmasıdır. Uzlaştırmacı, Cumhuriyet Savcısı veya taraflar uzlaştırma görüşmelerinin içeriğini hiçbir şekilde açıklayamaz. Uzlaştırma müzakereleri, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da hukuk davasında delil olarak kullanılamaz (CMK md. 253/20).

 

UZLAŞMA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME SAYILIR MI ?

Uzlaşma şikayetten vazgeçme değildir, fakat uzlaşmadan önce şikayetten vazgeçilmiş ise uzlaşmadan yararlanılamaz. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki: Suç tipinin şikayete tabi olması uzlaştırma için ön şart değildir. Yani şikayete tabi olmayan suçlar da kanunda yer alan suç tipi ise uzlaştırmaya elverişli olabilir.

Zira yürütülen soruşturma sonucunda:  suç unsurları itibari ile uzlaştırma şartlarını taşıyorsa Cumhuriyet Savcılığı öncelikle şüpheli ile mağdurun uzlaşmaları için uzlaştırma bürosuna ilgili dosyayı gönderir. Şüpheli ve mağdurun tarafsız bir uzlaştırmacı nezaretinde gerçekleştirdikleri bu görüşmelerde mağdurun zararlarının tazmini amacı ile tazminat talebi veya sair hukuka uygun taleplerin gerçekleştirilmesine ilişkin talepler söz konusu olabilmektedir. Uzlaşılmadığı takdirde bu aşamada kovuşturma işlemlerine başlatılmak üzere dosya yeniden Savcılığa devredilir. Uzlaşıldığı taktirde dosya kapatılmış olur.

Uzlaşmayı kabul etmek suçu kabul etmek değildir.

UZLAŞTIRMA HANGİ AŞAMADA SÖZ KONUSU OLUR?

CMK M. 253’te düzenlendiği üzere uzlaştırma için tarafların talebi gerekmeksizin Kanuni şartları taşıyan suç tipleri için yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen yürütülen bir ceza hukuku süreci olup iddianame hazırlanmadan soruşturma aşamasında gerçekleştirilir.

UZLAŞTIRMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ceza Muhakemesi Kanunu md.253’e göre; ‘uzlaştırma şartları’ şunlardır:

 • Mağdurun gerçek kişi veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi (şirket, vakıf, dernek vs.) olduğu suçlar uzlaştırma kapsamındadır. Kamu tüzel kişileri (Valilik, Belediye, Bakanlık, SGK, Vergi Dairesi vs.) aleyhine işlenen suçun vasfı ve cezası ne olursa olsun uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir (CMK md.253/1).
 • Kural olarak soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlar uzlaştırma kapsamındadır (CMK md.253/1-a).
 • Şikayete tabi suçlar hariç olmak üzere; TCK dışındaki özel kanunlarda düzenlenen suçlara uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilmesi için, ilgili özel kanunda uzlaştırma yoluna gidilebileceğine dair açık hüküm olmalıdır (CMK md.253/2).
 • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda (cinsel taciz suçu, cinsel saldırı suçu vs.) uzlaştırma yoluna gidilemez.
 • Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz (CMK md.253/3).
 • Suçun birden fazla faili varsa; aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın, ancak uzlaşan kişi uzlaşma hükümlerinden yararlanır.
 • Suçun birden fazla mağduru varsa; şüpheli veya sanık tüm mağdurlarla uzlaşmak zorundadır. Şüpheli veya sanık tüm mağdurlarla uzlaşmamış ise uzlaştırma hükümlerinden yararlanamaz. Örneğin; iki kişiye karşı dolandırıcılık suçu işlediği iddia edilen fail, her iki mağdur ile uzlaşmalıdır. Failin sadece mağdurlardan biriyle uzlaşması halinde, CMK md.253’te düzenlenen uzlaştırma hükümleri uygulanmaz.

 

UZLAŞTIRMA HANGİ SUÇ TİPLERİ İÇİN SÖZ KONUSU OLABİLMEKTEDİR?

Şikayete tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın aşağıdaki suçlar uzlaştırma kapsamındadır:

Aşağıdaki şikayete tabi suçlar da uzlaştırma kapsamındadır:

 

UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİ İÇİN KANUNEN ÖNGÖRÜLEN SÜRE NEDİR?

Uzlaşma teklifi, uzlaştırmacı tarafından yapılmalıdır. Uzlaştırmacı tarafların da görüşlerini alarak bir uzlaştırma teklifinde bulunur. Uzlaştırmacı, uzlaştırma müzakerelerinin güvenli bir ortamda yürütülmesinden ve görüşmelerin taraflar dışındaki kişiler tarafından öğrenilmemesi için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Uzlaştırma görüşmeleri belli bir süre içinde sonuçlandırılmalıdır. Uzlaştırmacı, dosyanın kendisine tevdi edilmesinden itibaren 30 gün içinde uzlaştırma müzakere ve işlemlerini sonuçlandırmalıdır. Uzlaştırma bürosu, bu süreyi en fazla 20 gün daha uzatabilir (CMK md. 253/12).

Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır (CMK md.253/13).

 

UZLAŞTIRMA SÜRECİ NASIL İLERLEMEKTEDİR?

 SORUŞTURMA EVRESİNDE: Genel soruşturma savcılığı, soruşturma konusu suçun işlenip işlenmediğini araştırmalı, soruşturmayı yaparak tüm delilleri toplamalıdır. Mağdur, şüpheli ve tanıkların ifadesi alınmalı; keşif, bilirkişi raporu vs. gibi her türlü soruşturma işlemi tamamlanmalıdır. Soruşturma neticesinde bir iddianame ile kamu davası açmak için yeterli şüphe olduğu anlaşılırsa, savcılık dava açmadan önce uzlaştırma prosedürünü başlatmak zorundadır. Soruşturma savcısı, kamu davası açmak için yeterli şüphe olduğu kanaatinde ise, soruşturma dosyasını uzlaştırma bürosuna göndermelidir (CMK md. 253/4).

Uzlaşma aşamasında zamanaşımı işlememekte, tarafların uzlaşma aşamasındaki beyanları uzlaşılmaması halinde dava dosyasında delil olarak sunulamamaktadır.

UZLAŞMA GERÇEKLEŞTİĞİ TAKTİRDE:

 • Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini bir kerede yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
 • Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Bu halde, kamu davasının açılmasının ertelenmesi için CMK md.171’de aranan koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmaz. Erteleme süresince suça dair dava zamanaşımı süresi işlemez.
 • Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde kamu davası açılır.
 • Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun md.38 gereği yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

 

KOVUŞTURMA AŞAMASINDA: Ceza mahkemesi, yargılama sırasında ceza davasının konusunu oluşturan suçun uzlaştırma kapsamında olduğunu tespit ederse , sanık ve suçun mağduru arasında yukarıda anlattığımız savcılık tarafından yürütülen prosedüre işletmektedir. (CMK md. 254). Uygulamada mahkemeler uzun bir duruşma günü vererek bir nevi duruşmaya ara vermekte, dosyayı uzlaştırma girişiminde bulunmak üzere uzlaştırma bürosuna göndermektedir. Uzlaştırma bürosu da uzlaştırmacı görevlendirip tarafların uzlaşma müzakeresi yapması için girişimde bulunmaktadır.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı takdirde, mahkeme yargılamaya kaldığı yerden devam eder. Uzlaştırma girişiminin bir uzlaşma anlaşmasıyla sonuçlanması halinde ceza mahkemesi şu şekilde karar verir:

 • Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, anlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve hukuka uygun olduğunu tespit eder ve uzlaşma konusu yükümlülükler de yerine getirilirse, ceza davasının düşmesine karar verir.
 • Uzlaştırma görüşmeleri neticesinde hazırlanan uzlaşma anlaşması şartlarının yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir. Geri bırakma süresi boyunca dava zamanaşımı süresi işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için CMK md. 231’de düzenlenen şartların oluşup oluşmadığı araştırılmaz. Uzlaşma gerçekleşmişse, diğer koşullar aranmadan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşma anlaşmasının gerekleri yerine getirilmediği takdirde, mahkeme tarafından hüküm açıklanır (CMK md.254/2).

Av. Kübra Nur SAKMANLI

CEZA HUKUKU

 

 

İlgili Yazılar

Cevap Bırakın

Son Yazılar

MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT
MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT
Nisan 19, 2022
Zilyetlik Nedir?
ZİLYETLİK NEDİR?
Mart 30, 2022
CEZA YARGILAMASINDA DAVA DÜŞMESİ
Mart 28, 2022

En Yeni Yazılar

Hukuka Dair  Her Türlü İçeriği Bulabileceğiniz Bloğumuza Hoş Geldiniz En Yeni İçerikler İçin Takipte Kalın!