0312 220 21 44 /
·
asahukuk36@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Danışmanlık

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

İcra takibi bir takip talebi ile başlayan ve en son borçlunun menkul kıymet yahut gayrimenkullerin satılmasına parasının alacaklar arasında paylaştırılmasına kadar uzayan bir süreçtir.

İcra ve İflas hukukunun sıkı şekilci  bir yapısı olması nedeniyle icra takibi nasıl başlatıldığından, nasıl bitirildiğine kadar  her adımı kanun koyucu tarafından adım adım planlamıştır.Bu kapsamda kanun koyucunun koyduğu kuralların dışında yapılan eksik ve hatalı işlemler icra takibinin iptaline bile sebep olabilir icra takibi sürecini iyi bilen bir borçlu hem kendini zaman kazandırabileceği gibi haklı olduğu durumlarda da borcundan kurtulabilir 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda borçlara ait icra dosyalarının %8 hukuka aykırı olarak tahsil edilmektedir.Bu bilgi icra takibini iyi bilen biri bu  süreci yürüttüğü  takdirde  ödenmemesi gereken paraları alacaklara ödendiği anlamına  gelmektedir.  

Genel Haciz Yolu İle İcra Takibi Süreci

İlamsız icra takibinin bir türü olan genel haciz yolu ile icra takibi  fatura vb. belgelere dayanarak başlatılabilen  bir icra takibi yoludur. Bankalarının  müşterilerine verdiği krediyi geri ödememesi  yahut bir kişinin telefon,elektrik,doğalgaz borcunu ödememesi halinde alacaklılar genel haciz yolu ile icra takibi ile alacaklarını tahsil edebilirler .

Takibin Başlaması

Genel haciz yolu ile icra takibinde ,icra takibi,alacaklının bir icra dairesine giderek bir takip talebinde bulunması ile başlar.Bu şartları sağlayan bir takip talebi ,icra müdürü tarafından onaylanarak icra takibini başlatılır.

İcra takibinin başlatılması ile beraber; borcunu ödemesi yahut icra takibine itirazı var ise ; bildirmesi için 7 gün içinde itirazını bildirmesi aksi halde icra takibinin kesinleşeceği ihtar edilir.

İcra takibinin borçlusu 7 gün içerisinde icra takibinin yapıldığı icra dairesinden yahut başka bir şehirde ise ;muhabere yoluyla icra takibine itiraz edebilir.Borçlu 7 gün içerisinde itirazda bulunmaz ve icra dairesinin banka hesabına ödemede de bulunmazsa ;icra haciz safhasına geçilir.

Borçlu icra takibine itiraz etmesi halinde;alacaklı itiraz tarihinden 6 ay içerisinde icra mahkemesine itirazın kaldırılması davasını,bir sene içerisinde de genel mahkemelerde itirazın iptali davasını açabilir.Davaların sonunda mahkeme tarafından takibin devamına karar verilmesi halinde yine haciz safhasına geçilir.

Haciz Süreci

Ödeme emrine itiraz etmeyen borçluya karşı icra takibi kesinleştikten sonra alacaklı bir sene içerisinde ;borçluya ait menkul ve gayrimenkul malların haczedilmesini talep edebilir.Alacaklı aynı zamanda ,borçlunun maaşı var ise ;maaşını,bir başka kimsede alacağı var ise ;alacağını haczettirebilir.

Alacaklı,borçlu üzerine araç ve gayrimenkul bulamaz yahut haczettiği araç ve gayrimenkuller alacağını karşılamaz ise ;borçlunun ikametgah adresine fiili hacze gidebilir.Borçlunun ,ikametgah adresinde İİK gereğince haciz işlemi uygulayıp ,borçlunun mallarını muhafaza altına alabilir.Borçlunun mallarının haczedilebilmesi için ;alacaklının talebi şarttır.Alacaklı malları haczetmesine rağmen borçlu ödeme yapmaz ise ;malların satışı aşamasına geçilebilir.

Haczedilen Malların Satışı

Borçluya ait menkul malların haczedilmesi ardından ;alacaklı 6 ay içerisinde malların satışını talep etmek zorundadır .Aksi halde ;menkul mallar üzerindeki hacizler düşecek olup ;hak kaybına uğraması olasıdır.Haczedilen gayrimenkuller için ise ;bu süre 1 sene olup hacizden itibaren bir sene içinde gayrimenkulün satışı talep edilmezse haciz düşecektir.

Alacaklı haczettirdiği malları,icra dairesinde talep ederek satışa çıkarabilir.Haczedilen mallar ihale usulü ile satışa çıkarılarak;alacaklının alacağını alması sağlanır.

Paraların Paylaştırılması Aşaması 

Borçlunun,icra borcunu ödemesi sebebiyle menkul ve gayrimenkul malların satışı yapılarak paraya çevrilir.Bu satılan hacizli malların paraları ,malların üzerindeki hacizli alacakların sırasına göre alacaklılara paylaştırılır.Alacağını tam veya kısmi olarak alamayan kişilere;aciz vesikası verilir.Böylelikle icra takibinin sonuna gelinir dosya infaz olur.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Süreci

Alacaklı vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmemiş bono,çek,poliçe için bir takip talebi hazırlayarak senet borçlusuna karşı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatılabilir.Kambiyo senetlerine mahsus takipte ;alacaklı çok daha avantajlı konumdadır.

Ancak ;alacaklının daha iyi imkanlara sahip olmasından dolayı bu takip yolu daha sıkı şekil şartlarına sahiptir.

Öncelikle genel haciz yolunda alacaklı basit bir belgeye dayanarak bile icra takibi başlatılabilirken,kambiyo takibi yapabilmek için kambioı senedi şartlarına haiz belgelere dayanmak zorundadır.kambiyo takip talebini alan icra müdürü,takibin dayanağı olan senedin ,senet vasıflarına haiz olup olmadığını,vadesinin gelip gelmediğini,alacaklının doğru kişi olup olmadığını şekli olarak kontrol etmek zorundadır. Aksi halde şekli kurallara aykırı hareket etmesi durumunda borçlu şikayet yoluna giderek icra takibini iptal edebilir.

Takip talebini alan icra müdürü, şekil kontrolleri yaptıktan sonra,uygun görürse takibi onaylar.Ardından borçluya bir ödeme emri gönderilerek; 7 gün içinde borca, 5 gün içerisinde kambiyo senedine ve imzaya itiraz edebileceği yahut bu süreçte takip borcunu ödememesi halinde hakkında haciz işlemi uygulanacağı ihtar edilir.

Ödeme emrini tebliğ alan borçlu, eğer elinde borçlu olmadığını kanıtlar nitelikte kesin belgeler var ise; bunu icra mahkemesine bir dilekçe ise sunularak ödeme emrine itiraz edilebilir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda;borçlunun basit bir itirazı icra takibini durdurmaz. Ancak ,icra mahkemesinin ,ilk incelemede borçlunun hak kaybına uğrayabileceği saptanması halinde mahkeme kararı ile icra takibi durdurulabilir.

Borçluların ,Kambiyo senetlerine mahsus icra takibine itiraz ederken dikkat etmeleri gerekir.İcra mahkemesi sınırlı bir denetim yaptığı için İİK uyarınca istenen belgeler dışında bir belgenin mahkemeye sunulması halinde bu belgey incelemeye almayarak icra takibinin devamına karar verebiliyor.Borçluda bu konuda bir şey bilmediği için ;boş yere %20 ile %40 arasında değişen icra inkar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır.Bu nedenle kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe itiraz etmeden evvel muhakkak bir uzman avukata danışmayı unutmamak gerekir

Ödeme  emrinin tebliğ edilip takibin kesinleşmesinden itibaren,itiraz prosedürü dışında haciz ve malların satışı aşamaları genel haciz yolu  ile takibine benzer şekilde yapılmaktadır.

Rehin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi Süreci

Alacaklının,alacağını teminat altına almak amacıyla borçlunun menkul ve gayrimenkul malvarlığı üzerinde rehin kurulması halinde,alacaklı öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başvurmak zorundadır.Bu takip yoluna başvurmadan evvel ,genel haciz yolu ile takip yapamaz.Alacaklı,icra müdürlüğüne elindeki rehin belgesine dayanarak bir takip talebi verir.İcra müdürü,gerekli şekli şartları kontrol ettikten sonra,takip talebini görüldü yapar.Ardından borçluya ödeme emri gönderilerek,ödememesi halinde rehinli malın paraya çevrilebileceği ihtar edilir. 

Borçlu borcunu ödememesi halinde ,haciz safhasında geçilmeden doğrudan rehinin paraya çevrilmesine geçilerek,rehinli mal ihale usulü ile satılır.Ardından rehinli alacaklının ,alacağı ödenerek geri kalan kısım borçluya yahut başka haciz alacaklısı var ise onlara verilir.

Rehinli mal,alacaklının alacağını karşılamaması halinde;alacaklıya bir aciz vesikası verilir ve alacaklı bu vesika ile ödeme emri göndermeden genel haciz yolu ile icra takibi başlatılabilir.

Rehinle teminat altına alınan borç bir kambiyo senedinden kaynaklanması halinde;alacaklı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe girişmeden de doğrudan kambiyo takibi yapabilir.

İcra takip süreçleri genel olarak birbirine benzese de itiraz prosedürleri,süreler,başvuru mercileri gibi birçok ayrıntısı fark etmektir.Bu sebeple bir icra takibinde borçlu olmanız halinde mutlaka uzman bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

 

İlgili Yazılar

Cevap Bırakın

Son Yazılar

MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT
MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT
Nisan 19, 2022
Zilyetlik Nedir?
ZİLYETLİK NEDİR?
Mart 30, 2022
CEZA YARGILAMASINDA DAVA DÜŞMESİ
Mart 28, 2022

En Yeni Yazılar

Hukuka Dair  Her Türlü İçeriği Bulabileceğiniz Bloğumuza Hoş Geldiniz En Yeni İçerikler İçin Takipte Kalın!